/

 

 

MOKESČIO  MAŽINIMAS DĖL BŪRELIŲ NELANKYMO MOKSLEIVIŲ ATOSTOGŲ METU 

Mokestis mažinamas, jei iš anksto pateikėte prašymą dėl būrelio nelankymo rudens, žiemos, pavasario atostogų metu (primename, kad būreliai Žirmūnų klube vyksta visus mokslo metus).  

 Atsisiųsti: PRAŠYMAS SUMAŽINTI MOKESTĮ 

BENDROSIOS MOKESČIO UŽ UGDYMĄ LENGVATOS 2018-2019 m.m.

Atsisiųsti: 2017/2018 m.m. MOKĖJIMO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS ŽIRMŪNŲ VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBE TVARKOS APRAŠAS

1. Nuo mokesčio už ugdymą Klube atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.  Klubo direktoriui turi pateikti:

1.1. prašymą;

1.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą.

2. Mokestis už ugdymą proporcingai mažinamas:

2.1. Jei Klubą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams (išskyrus minimiems 1 punkte) mokestis mažinamas 50 procentų;

2.2. jei ugdytinis dėl ligos nelankė užsiėmimų ilgiau kaip vieną savaitę (pateikus medicininę pažymą);

2.3. jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).

3. Mokestis už ugdymo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.

4. Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

5. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Klube pasirinktą būrelį (studiją), išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šio Aprašo 3 punkte.

6. Kai programa finansuojama iš NVŠ mokinio krepšelio lėšų.